Soubor opatření, kterými se ověřuje shoda elektrické instalace s požadavky norem. ELIAS provádí výchozí revize a pravidelné revize elektrických zařízení do 1000V a hromosvodů v objektech třídy A a revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

RevizeCena prací je stanovena individuálně rozpočtem podle aktuálního stavu zakázky.
Pokud není cena stanovena rozpočtem, je v sazbě 400,-Kč/hod + DPH.
Doprava je účtována v sazbě 8,50Kč/km + DPH.

 

 

 

VÝCHOZÍ REVIZE

Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.
Revize se provádí též po dokončení oprav, pokud nestačí prověření kontrolou podle článku 2.7 ČSN 33 1500:1990. Tato norma uvádí též, kdy lze elektrická zařízení (instalace) provozovat bez provedené výchozí revize.
Elektrická instalace (v budovách) je sestava vzájemně spojených elektrických předmětů (zařízení) mající koordinované charakteristiky sloužící k plnění jednoho nebo několika úkolů.
Výchozí revize se skládá z prohlídky, zkoušení, spojitosti vodičů, izolačního odporu elektrické instalace, ochrany SELV, PELV nebo elektrickým oddělením, izolačního odporu/impedance podlahy a stěn, ochrany automatickým odpojením od zdroje, doplňkové ochrany, zkoušky zapojení přístrojů, kontroly sledu fází, funkční zkoušky a ověření úbytku napětí.
(Zdroj: ÚNMZ. Citováno z ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Revize – Výchozí revize)

PRAVIDELNÁ REVIZE

Pokud se to vyžaduje, musí být každá elektrická instalace pravidelně revidována. Kdykoliv je to možné, musí se vzít v úvahu záznamy a doporučení z předchozích pravidelných revizí.
Při pravidelné revizi se provádí podrobné přezkoumání instalace. To musí být provedeno bez demontáže nebo, pokud to situace vyžaduje, jenom s částečnou demontáží. Přitom se provádějí příslušné zkoušky a měření, včetně ověření požadavků na dobu odpojení, jak je pro proudové chrániče stanovena. Další měření se provádějí, aby se:
zajistila bezpečnost osob a užitkových zvířat vůči účinkům úrazu a popálení elektrickým proudem,
zajistila ochrana před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše instalace,
potvrdilo, že instalace není poškozená ani narušená tak, že by to ohrozilo bezpečnost,
určily závady v instalaci a odchylky od požadavků této normy, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí.
Pokud není k dispozici předchozí zpráva, je třeba provést podrobnější přezkoumání (v rozsahu výchozí revize).
Stávající instalace mohou být v provedení podle předpisů, které platily v době jejich vyprojektování a zřízení. To však nutně neznamená, že jsou nebezpečné.
Rozsah a výsledky pravidelných revizí musí být zaznamenány.
Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. Pro byty, obydlí a příbytky se revize elektrické instalace důrazně doporučuje při výměně nájemníků nebo majitelů.
Některé doporučené lhůty:
prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory – 3 roky
místnosti se saunovými kamny – 3 roky
staveniště a demolice – 0,5 roku
zařízení pro zpracování dat – 5 let
venkovní osvětlení – 4 roky
zemědělská a zahradnická zařízení – 3 roky
(Zdroj: ÚNMZ. Citováno z ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Revize – Pravidelná revize)

REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a po opravách platí pouze pro:
elektrické spotřebiče typu spotřebičů pro domácnost a podobné účely,
elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslnné činnosti ve vnitřních a venkovních prostorách,
elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, hotely, ubytovny, kempy atp.)
elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti,
elektrická nepřipevněná svítidla,
elektrická zařízení informační techniky,
přístroje spotřební elektroniky,
přístroje používané v laboratořích,
prodlužovací a odpojitelné přívody,
elektrické ruční nářadí,
ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru.
Podle užívání se dělí elektrické spotřebiče na skupiny:
A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli (lhůty revizí – před vydáním spotřebiče provozovateli nebo uživateli)
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp. (lhůty revizí – držené v ruce: třídy I – 3 měsíce, třídy II a III – 6 měsíců; ostatní: 6 měsíců)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách (lhůty revizí – držené v ruce: třídy I – 6 měsíců, třídy II a III – 12 měsíců; ostatní: 24 měsíců)
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavátny atp.) (lhůty revizí – držené v ruce: třídy I, II a III – 12 měsíců; ostatní: 24 měsíců)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti (lhůty revizí – držené v ruce: třídy I,II a III – 12 měsíců; ostatní: 24 měsíců).
(Zdroj: ÚNMZ. Citováno z ČSN 33 1600 ed.2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání)