www.modus.czMODUS patří už třináct let k nejvýznamnějším producentům osvětlovací techniky v České republice a k významným exportérům tohoto průmyslového odvětví.

V roce 2006 rozhodli majitelé společnosti o doposud největší investiční akci a to jak do moderních technologií tak do nových prostor pro přestěhování výrobního závodu, kterému již současné podmínky neumožňují další efektivní rozvoj.

V oblasti technologií, MODUS investuje do nákupu nemodernějších výrobních zařízení jako jsou např. moderní lakovací linka, vystřihovací a děrovací automaty FINNPOWER, tvářecí automaty Salvagnini, jednoúčelové počítačově řízené automaty na výrobu optických systémů, laserové automaty a dalších, které umožňují dosahování požadované kvality a rychlosti zpracování produktu. MODUS bude nadále posilovat vlastní technologicko-vývojovou skupinu a současně daleko více rozvíjet spolupráci s vysokými školami (Plzeň a Liberec).

Nadále bude pokračovat mnohem širší zapojení IT do řízení procesů ve společnosti. Úspěšně jsme zavedli nový komplexní informační sytém. Zprovoznili jsme firemní Intranet a zefektivnili tok dokumentů uvnitř podniku. Celkově se mění jednak vzhled ale hlavně cíl a smysl webové prezentace společnosti směrem k aktivnímu zapojení zákazníků a veřejnosti při komunikaci se společností.

MODUS ještě zvýší důraz na podporu prodeje, kde zákazníkům nabídneme komplexní servis od nabídek až po zpracování světelně technických návrhů a poradenství. Shrnutím lze říci, že současné a budoucí úkoly společnosti jsou zaměřeny na dosažení co nejvyšší kvality a efektivity všech procesů, které ve společnosti probíhají s cílem nabídnout zákazníkům produkty a služby v nejvyšší kvalitě.

Snažíme se pomáhat

Nadále vytváříme desítky pracovních míst pro naše spoluobčany se sníženou pracovní schopností a plníme tím nejen úkol zaměstnavatele, ale současně pomáháme sociálně potřebným spoluobčanům najít aktivním uplatnění v životě.

Od roku 1997 pravidelně finančně i materiálně podporujeme jak sport a kutluru, tak i občanská sdružení a organizace, které pomoc potřebují. K našim partnerům patří například Život bez bariér, Dětské centrum včasné pomoci nebo Ústav sociální péče a mládeže Trnice.

Sportovní aktivity a zájmy se snažíme podpořit ku příkladu prostřednictvím TJ Jaroměřice nad Rokytnou nebo TJ Sokol Jinočany.

Společnost MODUS spol. s r.o. a její vztah k našemu životnímu prostředí

Společnost Modus s.r.o. se ve vývoji nových svítidel zaměřuje především na zvýšení energetické účinnosti svítidel a snížení energetické náročnosti výroby, tak jak předpokládá připravovaný návrh vlády ČR, předpokládající zvýšení energetické účinnosti o 20 %.

Tyto kroky jsou nezbytné i vzhledem k alarmujícím závěrům nedávné pařížské konference o změnách klimatu a vyplývajících nutných opatřením pro zachování ekologické stability.

Výše popsané úpravy stávajících svítidel a zejména vývoj nových typů vyžaduje i další investice do moderních technologií, které kromě již zmíněného efektu zvýšení účinnosti výrobků budou rovněž pozitivní dopad na snížení energetické náročnosti výroby.

Jak již bylo popsáno, tento trend je dlouhodobě sledován a zejména kooperace s Fakultou elektrotechniky a ekologie ZČU v Plzni je zaměřena právě na prohlubování znalostí této problematiky , v neposlední řadě i s významným dopadem na aplikaci těchto poznatků v nastupující generaci projektantů, konstruktérů a dalších odborníků, vzešlých z této i dalších technických universit.

Oddělení technické podpory prodeje našeho podniku se trvale zaměřuje na soustavnou aplikaci těchto poznatků s následným využitím nejmodernějších technologií u našich přímých obchodních partnerů, projektantů i koncových uživatelů. Formou řady seminářů i publikací v odborném tisku se snažíme o změnu v myšlení našich obchodních partnerů a dalších uživatelů svítidel tak, aby byly v první řadě akcentovány technické parametry moderních výrobků, což se v řadě případů daří i přes stálý tlak ze strany dodavatelů produktů zejména asijské provenience, které v řadě případů rozhodně neoplývají těmi technickými parametry, které jsou pro uvedený účel potřebné.

V této činnosti budeme nadále pokračovat a připravujeme masivní marketinkovou kampaň, která by měla široké veřejnosti objasnit nutnost používání svítidel s kvalitními materiály a s moderní konstrukcí, která zajištuje vysokou energetickou účinnost tak, jak se to již daří např. v domácím elektru.

Jsme přesvědčení, že plánované investice nám pomohou zvýšit podíl právě takových svítidel na trhu ČR a EU.